top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Londerzeel. Bij niet betaling van de factuur binnen de dertig dagen en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig is, wordt het bedrag van rechtswege verhoogd met een conventionele intrest van 1,5 % per maand en bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, dit met een minimum van 50 EURO onaangezien de eventuele gerechtskosten. Dit transport is ongeacht enig tegenstrijdig beding, onderworpen aan het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) voor zover het vervoer betreft als bedoeld in art. 1 van dit verdrag. Elke rechterlijke betwisting zal onderworpen worden aan de rechtbanken van Brussel.
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Transport Robbyns tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Transport Robbyns van toepassing.

Verkoopsvoorwaarden: Tekst

CONDITOINS GENERALES DE VENTE

Nos factures sont payables au comptant à Londerzeel. En cas de non-payment de la facture endéans les 30 jours et sans qu'une notification d'une mise en défaut soit nécessaire, le momant de la facture est majoré de plein droit d'un intérêt conventionnel de 1,5% par mois, et en plus majoré d'une indemnité forfaitaire de 10%, ceci avec un minimum de 50 EURO, et sans préjudice des frais de justice éventuels. Ce transport est sournis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR), pour autant qu'il s'agit d'un transport visé à l'article 1 de cette Convention. Toutes contestations judiciaires seront soumises aux tribunaux de Brusseles.

Verkoopsvoorwaarden: Tekst
bottom of page